Telerau ac Amodau

Telerau defnyddio Learn My Way

Darllenwch y telerau defnyddio hyn ("y telerau") yn ofalus cyn defnyddio gwefan Learn My Way (y wefan). Dylech ond cyrchu a defnyddio'r wefan a'i chynnwys os ydych yn cytuno i'r telerau hyn.

Trwy ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i'r telerau hyn.

Os nad ydych yn derbyn y telerau hyn

Os nad ydych yn derbyn y telerau hyn yn eu cyfanrwydd, nid oes gennych ganiatâd i gyrchu cynnwys y wefan a dylech roi'r gorau i ddefnyddio'r wefan ar unwaith.

Pwy sy'n gwneud Learn My Way ar gael i mi?

My Learn My Way yn cael ei weithredu a'i wneud ar gael gan Good Things Foundation. Mae cyfeiriadau at 'Learn My Way' a 'ni' yn cyfeirio at:

Good Things Foundation
1st Floor
1 East Parade
Sheffield
S1 2ET

Mae cyfeiriadau at 'chi' neu 'eich' yn cyfeirio atoch chi fel defnyddiwr o wefannau Good Things Foundation.

Newidiadau i'r wefan

Gallwn newid, atal yn dros dro ac atal yn barhaol unrhyw wasanaeth ar y wefan, neu gynnwys y wefan, heb roi gwybod i chi.

Gallwn newid y telerau hyn ar unrhyw adeg. Gallwch weld y dyddiad diwethaf i ni newid y telerau ar waelod y dudalen hon. Rydym yn eich annog chi i ymweld â'r dudalen hon o bryd i'w gilydd er mwyn sicrhau eich bod chi'n gwybod am unrhyw newidiadau a weithredir gennym. Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan ar ôl newid i'r telerau, rydych yn cytuno i'r newidiadau.

Rydych yn derbyn nad oes gennych unrhyw hawliad cyfreithiol os byddwn yn newid y wefan neu'r telerau hyn.

Defnyddio'r wefan

Rydych yn cytuno i ddefnyddio'r wefan hon at ddibenion cyfreithiol yn unig, ac mewn ffordd nad yw'n tresmasu ar hawliau unrhyw un arall neu'n effeithio defnydd unrhyw un arall o'r wefan.

Rydych yn cytuno i beidio ag ymddwyn mewn modd anghyfreithlon neu mewn ffordd a allai aflonyddu ar neu achosi gofid i unrhyw un arall.

Defnyddio cyfrifon

Mae'r wefan hon yn cynnig y cyfle i chi greu cyfrif Learn My Way eich hun, sy'n eich galluogi i ddefnyddio Hanfodion ar-lein. Mae unrhyw gyfrif Learn My Way rydym yn ei greu ar eich cyfer yn cael ei reoli gan y telerau isod.

Wrth gofrestru â'n gwasanaeth, rydych yn cytuno i:

I ddiweddaru'ch manylion personol ar y wefan:

Mae'r wefan hon ar gael am ddim (er bydd yn rhaid i chi dalu ffioedd gwasanaeth neu ffôn am eich cysylltiad â'r rhyngrwyd). Oherwydd bod y wefan ar gael am ddim, nid ydym yn gwarantu:

Gallwn:

Byddwn yn rhoi gwybod i chi os byddwn yn cyflwyno rheolau newydd neu'n newid y rheolau hyn.

Gallwn atal eich cyfrif Learn My Way a dileu'r holl wybodaeth a storir arno os nad ydych yn cyrchu eich cyfrif Learn My Way am gyfnod o 90 diwrnod neu'n hwy.

Gallwn atal eich hawl dros dro i ddefnyddio gwasanaeth Learn My Way neu ei derfynu ar unwaith os, yn ein barn ni yn unig, nad ydych yn bodloni'r telerau hyn neu os bydd awdurdod rheoleiddiol yn gofyn i ni eich atal. Os byddwn yn dileu'ch hawl i gyrchu gwasanaeth Learn My Way, gallwn gau eich cyfrif ar unwaith a dileu'r holl wybodaeth a gysylltir ag ef.

Os byddwch yn astudio'r cwrs Hanfodion ar-lein yna mae'n bosib y byddwn yn cysylltu â chi gan ein bod ni'n derbyn cymhorthdal gan y llywodraeth i gynnal y cwrs hwn. Ni fyddwn yn trosglwyddo eich manylion i unrhyw drydydd parti a bydd unrhyw gyswllt â chi yn cael ei wneud ynghylch y dysgu rydym yn derbyn cymhorthdal i'w gynnal yn unig.

Ymwadiad a chyfyngu atebolrwydd

Rydym yn darparu cynnwys y wefan hon fel gwybodaeth gyffredinol gefndirol yn unig. Dylech gysylltu â chynghorydd cymwys am gyngor ar unrhyw gwestiynau neu broblem benodol.

Ni ddylech ddibynnu ar gywirdeb unrhyw ran o'r cynnwys. Ni fyddwn yn gyfrifol am unrhyw ddifrod, colled, costau neu dreuliau sy'n codi'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol o'ch defnydd o'r wefan hon.

Rydym yn gwneud pob ymdrech i sicrhau nad yw'n gwefan yn cynnwys unrhyw wall neu ddiffyg, ond nid ydym yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw ddifrod neu golled data ar eich system gyfrifiadurol, rhwydwaith neu weinydd sy'n codi o ganlyniad i'ch defnydd o'r wefan, neu unrhyw gynnwys sydd ar gael trwy'r wefan.

Cyn belled ag y mae'r gyfraith yn caniatáu, ac eithrio fel y nodir yn benodol yn y telerau hyn, ni fyddwn yn gyfrifol am unrhyw warantau a chynyrchioliadau, p'un ai ydyn wedi'u mynegi'n glir neu wedi'u hawgrymu'n unig, mewn perthynas â chynnwys gan gynnwys, heb gyfyngiad, gwarantau ynghylch ansawdd boddhaol, addasrwydd at ddefnydd penodol, peidio â thorri hawliau trydydd parti neu unrhyw gyfraith, cydweddoldeb, diogelwch a chywirdeb.

Ni fyddwn yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod a achosir trwy ddefnyddio'r wefan hon neu'r gwasanaethau a gynigir trwy'r wefan.

Byddwn yn atebol am y canlynol:

Unrhyw gyfnod y bydd y wefan yn segur

Gall systemau cyfrifiadurol a thelathrebu gynnwys diffygion, gan gynnwys firysau, a gall bydd, o bryd i'w gilydd, angen cyfnod o fod yn segur (cyfnod lle na fydd y wefan ar gael) er mwyn trwsio, cynnal a chadw ac uwchraddio.

Felly, nid ydym yn gwarantu y bydd y wefan ar gael bob amser, ond rydym yn ymdrechu'n rhesymol i leihau'r cyfnod na fydd ar gael. Ni allwch hawlio ein bod ni wedi torri'r telerau hyn oherwydd amser segur.

Dolenni cyswllt i wefannau eraill

Mae'r wefan yn cynnwys dolenni cyswllt i wefannau trydydd parti. Nid ydym yn argymell cynnwys, cynnyrch, hysbysebu neu unrhyw ddeunyddiau eraill sydd ar gael o'r gwefannau trydydd parti hyn. Trwy eu defnyddio, rydych yn cydnabod eich bod chi'n derbyn y risg o wneud hynny. Nid ydym yn gyfrifol am unrhyw ddifrod, colled, cost neu draul sy'n codi o'ch defnydd o'r gwefannau trydydd parti hyn.

Ni allwn warantu bydd y dolenni cyswllt at wefanau a gwasanaethau trydydd parti yn gweithio gydol yr amser.

Nid yw'n polisi preifatrwydd yn berthnasol i wefannau trydydd parti. Dylech fod yn ymwybodol o bolisïau preifatrwydd y gwefannau hyn er mwyn i chi ddeall sut bydd y trydydd partïon hyn yn defnyddio'ch data personol.

Hawlfraint

Ni, neu drydydd partïon sydd wedi rhoi trwydded i ni gael defnyddio'u deunyddiau, sy'n berchen ar yr holl gynnwys a ddarperir ar y wefan. Mae hyn yn cynnwys yr holl:

Ni allwch gopïo, atgynhyrchu, cyhoeddi, llwytho, postio, trosglwyddo neu ddosbarthu unrhyw ran o'r cynnwys.

Gallwch lawrlwytho a storio'r tudalennau hyn dros dro at eich defnydd personol a phreifat. Gallwch hefyd eu hargraffu at eich defnydd anfasnachol cyhyd nad ydych yn newid y cynnwys ac nad ydych yn eu defnyddio mewn unrhyw gyhoeddiad arall heb dderbyn caniatâd blaenorol gennym.

Cyfrinair

Os ydych am gael cyfrif Learn My Way personol, bydd yn rhaid i chi gofrestru â ni. Byddwn yn gofyn i chi nodi'ch enw, cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol a chyfrinair. Gan mai chi fydd yn gyfrifol am yr holl weithgareddau sy'n digwydd o dan eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair, dylech eu cadw'n gyfrinachol. Mae'n rhaid i chi ein hysbysu ar unwaith os oes person arall yn defnyddio'ch enw defnyddiwr a chyfrinair heb eich caniatâd, neu os ydych yn credu nad yw'ch enw defnyddiwr a chyfrinair yn gyfrinachol bellach.

Gallwn ofyn i chi newid eich enw defnyddiwr a chyfrinair os, yn ein barn ni, nad ydyn yn ddiogel bellach.

Cyffredinol

Ni ddylech ddibynnu ar unrhyw ddatganiad a wnaed gennym ni neu unrhyw un o'n cynrychiolwyr ynghylch defnyddio'r wefan hon (ac eithrio'r rheiny a nodir yn y telerau hyn).

Os byddwn yn dileu unrhyw un o'r termau hyn, neu os na allwn eu gorfodi, bydd y telerau nad ydyn wedi'u heffeithio yn dal i fod yn berthnasol.

Gall ein hawliau ni a'ch hawliau chi ond cael eu hildio trwy ddatganiad ysgrifenedig. Os nad ydych chi neu os nad ydym ni'n gweithredu hawl, nid ydym yn ildio'r hawl hwnnw.

Cyfraith lywodraethol

Bydd y telerau hyn yn cael eu llywodraethu gan ddeddfau Lloegr a Chymru

Last Updated: 25 May 2018.