Money My Way - Digwyddiadau annisgwyl

Hyd yn oed os ydych yn rheoli'ch arian yn dda iawn, gall digwyddiad annisgwyl olygu eich bod chi mewn sefyllfa lle bydd gennych lai o arian na'r arfer neu'n gorfod gwario mwy o arian nag arfer. Mae'r dudalen hon yn cynnwys nifer o ddolenni cyswllt at offer ac adnoddau fydd yn eich helpu i ymdopi â phethau annisgwyl. Mae'r digwyddiadau hyn wedi'u rhannu'n gategorïau er mwyn eich helpu chi i ganfod y wybodaeth sydd ei hangen arnoch cyn hawsed â phosibl.

Digartrefedd

Gall digartrefedd fod ar sawl ffurf a gall ddigwydd am amrywiaeth o resymau. P'un ai ydych mewn sefyllfa lle nad oes gennych do dros eich pen, neu mae'n rhaid i chi gysgu ar soffa ffrind, gall diffyg cartref parhaol achosi straen a gofid enfawr.

Os byddwch mewn sefyllfa lle bydd yn rhaid i chi adael eich cartref oherwydd gam-drin domestig, yna gallwch ymweld â gwefannau Victim Support a Refuge am gymorth. Mae Victim Support yn cynnig gwasanaethau lleol, cenedlaethol ac arbenigol i'r rheiny sy'n dioddef o gamdriniaeth ddomestig neu gamdriniaeth fwy eithafol. Mae Refuge yn cynnig cymorth i fenywod a phlant sy'n ceisio dianc o gartrefi lle mae cam-drin yn digwydd. Mae gan wefan NHS Choices hefyd gyngor ac arweiniad i ddioddefwyr camdriniaeth ddomestig.

Os ydych wedi cael eich troi o'ch cartref neu'n wynebu cael eich troi o'ch cartref yn y dyfodol agos, mae gwefan GOV.UK yn cynnwys gwybodaeth am wasanaethau lleol ar eich cyfer.

Mae No Second Night Out yn sefydliad â llinell gymorth ar gyfer pobl sy'n cysgu allan yn Llundain. Mae'r Whitechapel Centre yn cynnig yr un gwasanaeth yn Lerpwl. Bydd StreetLink yn cyfeirio rhybuddion at yr awdurdodau lleol cywir ledled Lloegr.

Mae Shelter a Crisis yn ddau sefydliad cenedlaethol sy'n cynnig cyngor i bobl ddigartref ledled y wlad. Mae'r ddwy wefan yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol iawn i'r rheiny nad oes ganddyn do cysurus uwch eu pennau.

Yr YMCA yw'r sefydliad sy'n darparu'r nifer mwyaf o ystafelloedd llety diogel â chymorth ar gyfer pobl ifanc yn Lloegr.

Nwyddau Gwynion/Argyfyngau yn y Cartref

Hyd yn oed os ydych yn dda iawn yn rheoli'ch arian, gall prynu nwyddau gwyn newydd yn lle rhai sydd wedi torri fod yn ddrud iawn.

Mae The Freecycle Network yn wefan lle gallwch ddod o hyd i bob math o gynnyrch ail-law, am ddim! Mae'n gymuned ar-lein lle gall pobl roi nwyddau diangen i bobl sy'n eu hangen, yn lle eu taflu. Beth am gael cipolwg, efallai byddwch yn dod o hyd i rywbeth defnyddiol!

Mae Gumtree yn wefan restru arall. Er ei bod yn bosibl y dewch o hyd i ambell beth sy'n cael eu cynnig am ddim. mae'r rhan fwyaf o'r bobl sy'n defnyddio Gumtree yn ei defnyddio i werthu nwyddau nad ydyn nhw bellach yn eu hangen.

Dileu Swyddi a Lleihau Oriau

Gall colli'ch swydd neu weithio llai o oriau ar fyr rybudd ei gwneud hi'n anodd cyllidebu yn ôl eich dymuniadau. Mae gwefan Learn my Way yn cynnig cwrs ar Pwnc Dod o hyd i Swydd Ar-lein fydd yn eich helpu i ddod o hyd i swydd newydd ar-lein os oes ei hangen.

Mae Turn2us yn sefydliad elusennol a all eich helpu chi i ganfod a hawlio budd-daliadau ychwanegol, grantiau neu gymorth ariannol os ydych chi'n wynebu problemau ariannol.

Mae'r Gwasanaeth Cymorth Ariannol yn cynnig cyngor ac arweiniad sy'n ddefnyddiol cyfeirio ato os ydych yn wynebu colli'ch swydd neu lai o oriau yn y gwaith.


Cynllun Sesiwn Ar Gyfer Tiwtoriaid

Os ydych yn diwtor, gall defnyddio'r cynllun sesiwn isod fod yn ddefnyddiol fel cymorth gyda'r pwnc hwn.