Budd-daliadau a threthi - Budd-dal plant a chredydau treth

Mae'r dudalen hon yn llawn gwybodaeth ddefnyddiol am ba fudd-daliadau sy'n cael eu rheoli gan Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (CThEM), ac ambell i ddolen gyswllt ddefnyddiol i'ch helpu i ddysgu rhagor, gan gynnwys sut i hawlio'r budd-daliadau y mae gennych hawl iddynt.

Mae Budd-dal Plant ond ar gael i bobl sydd â chyfrifoldeb dros blentyn sy'n iau na 16 ac, mewn rhai achosion, plant hyd at 20 blwydd oed. Ond un person all hawlio ar gyfer pob un plentyn - mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan GOV.UK.

Mae Credydau Treth Gwaith yn cynnig ychydig o gymorth ychwanegol er mwyn sicrhau bod gweithio'n fwy manteisiol i chi na bod yn ddi-waith. Defnyddiwch yr amcangyfrifydd credydau treth gwaith isod er mwyn cyfrif faint y gallwch ei hawlio o bosib. Yna, ewch i dudalen GOV.UK am ragor o wybodaeth ynghylch sut i'w hawlio.

Mae Credydau Treth Plant yn gymorth i bobl sydd â chyflog isel a phlant. Gall y credydau cael eu hawlio ar ben Budd-dal Plant ac nad oes rhaid i chi fod yn gweithio i'w hawlio. Bydd y dolenni cyswllt isod yn eich arwain chi at wahanol rannau o wefan GOV.UK - un rhan i wirio a ydych yn gymwys i hawlio credydau treth a'r llall i egluro sut i'w hawlio.

Os ydych am adnewyddu'ch credydau treth, yna mae CThEM wedi creu fideo ar eu sianel Youtube ar ffurf canllaw hawdd ei ddilyn ar sut i wneud hyn:

Os bydd eich amgylchiadau'n newid, bydd yn rhaid i chi roi gwybod i'r Swyddfa Credyd Treth. Cliciwch ar y ddolen gyswllt isod i ddod o hyd i'r ffordd orau o gysylltu â'r swyddfa.

Os ydych yn anghytuno â phenderfyniad sydd wedi ei wneud ynghylch eich credyd treth, ymwelwch â'r dudalen wefan GOV.UK isod, sy'n egluro'r camau y gallwch eu cymryd i ofyn i'r penderfyniad gael ei adolygu neu i wneud cwyn os bydd angen.

Os nad ydych yn siŵr pa fudd-daliadau y mae gennych hawl eu cael, mae gan wefannau Entitledto a Turn2Us amcangyfrifwyr sy'n gweithio ar draws sawl budd-dal gan gynnwys credydau treth, Budd-dal Plant a Chredyd Cynhwysol. Rhowch gynnig arnyn nawr i weld beth sydd gennych hawl iddo.