Money My Way - Blaenoriaethau gwariant

Wrth feddwl am reoli'ch arian yn well, mae blaenoriaethu'r hyn sydd yn rhaid i chi ei wario yn gychwyn da. Mae hyn yn golygu talu am y pethau mwyaf pwysig yn gyntaf. Gall hyn fod yn bwysig iawn os oes gennych ddyledion neu filiau i'w talu. Bydd y dudalen hon yn eich helpu chi i fynd i'r afael â'r dyledion mwyaf pwysig.

Cyn i chi gychwyn arni

Os ydych chi'n wynebu argyfwng dyled, gall siarad â rhywun sydd yn gallu'ch helpu chi'n syth yn lle astudio'r dudalen gyfan hon fod yn fwy manteisiol. Mae gwefan y Gwasanaeth Cyngor Ariannol yn cynnwys gwybodaeth am le y gallwch gael cyngor am ddim ynghylch dyled, a sut i siarad â'r bobl y mae arnoch chi arian iddyn.

Tasg 1: Pa filiau sy'n flaenoriaeth i chi?

Rhestrwch y canlynol. Pa 5 bil sy'n flaenoriaeth i chi? Wrth eu nodi, meddyliwch am natur unigol pob bil, er enghraifft - pam ei fod yn flaenoriaeth? Beth fyddai'n digwydd pe na byddech yn ei dalu?

Ymwelwch â gwefan Debt Camel, isod. Gall Debt Camel eich helpu chi i ddeall y gwahaniaeth rhwng dyledion sy'n flaenoriaeth a dyledion nad ydyn yn flaenoriaeth - a yw'r blaenoriaethau a restrwyd fan hyn yn cyfateb â'ch blaenoriaethau chi?

Tasg 2: Helpwch Ewan i flaenoriaethu ei ddyledion

Dyma Ewan. Gallwch ddysgu rhagor am hanes Ewan drwy glicio ar y ddolen gyswllt isod. Bydd gofyn i chi helpu Ewan flaenoriaethu ei ddyledion trwy ddefnyddio'r daflen isod, a phenderfynu beth i wneud ynghylch ei ddyledion nad ydyn yn flaenoriaeth iddo.

Adnoddau Ychwanegol

Mae defnyddio'r dull caseg eira i ad-dalu'ch dyledion yn golygu ond ad-dalu'r swm lleiaf a ganiateir ar bob un o'ch dyledion ac eithrio un, yna gor-dalu cymaint o'r ddyled honno ag y gallwch yn fisol. Cliciwch ar y ddolen gyswllt hon i ddychwelyd i wefan Debt Camel a dysgu rhagor am y dull caseg eira.

Mae gan wefan The Money Saving Expert gyngor am ddefnyddio cynilion i ad-dalu dyled ac yna ail-gychwyn y gwaith cynilo.


Cynllun Sesiwn Ar Gyfer Tiwtoriaid

Os ydych yn diwtor, gall defnyddio'r cynllun sesiwn isod fod yn ddefnyddiol fel cymorth gyda'r pwnc hwn.