Money My Way - Cynilo

Gall cynilo arian fod yn anodd iawn, ond mae'n werth chweil os ydych yn bwriadu prynu rhywbeth sydd ychydig yn ddrutach na'r arfer, neu os ydych chi'n gweld hi'n anodd tynnu dau ben llinyn ynghyd o fis i fis.

Task 1: Pam Cynilo?

Y peth cyntaf i'w wneud os ydych yn ystyried cynilo arian yw i gymhell eich hun! Crëwch restr:

  • Pam fod cynilo'n bwysig?
  • Pa fath o bethau gallai fod angen i chi gynilo ar eu cyfer o bosib?
  • Pa fath o bethau gallech arbed arian trwy beidio â'u prynu/gwneud os oedd angen i chi gynilo arian?

Tasg 2: Cynilion Andy

Dyma Andy. Mae Andy'n gweithio mewn swyddfa sydd drws nesaf i gaffi. Mae'n gwario £2.50 ar frechdan ar gyfer ei ginio pob dydd.

  • Wythnos?
  • Mis?
  • Blwyddyn?

Ar ôl i chi gyfrifo gwariant Andy, rhowch gynnig ar gyfrifo'ch gwariant personol. Meddyliwch am rywbeth rydych chi'n gwario arian arno yn aml ond byddai modd i chi leihau'r gwariant yma - gall hyn fod yn wariant ar ginio, tocyn bws, byrbrydau neu sigaréts.

Unwaith i chi ddewis rhywbeth, cyfrifwch faint o arian rydych yn ei wario arno'n wythnosol, misol a blynyddol.

Tasg 3: Rhagor ynghylch Andy

Nawr, yn ôl at Andy. Byddai mynd â chinio o'i gartref i'r gwaith yn golygu y byddai Andy'n gwario 50c y diwrnod ar ginio yn hytrach na £2.50. Pe byddai Andy'n dod â chinio o'i gartref,

  • Faint fyddai e'n arbed pob diwrnod?
  • Faint fyddai e'n arbed pob wythnos?
  • Faint fyddai e'n arbed pob blwyddyn?

Tasg 4: Faint o arian ddylai Andy ei gynilo?

Bydd amcangyfrifydd cynilo y Gwasanaeth Cyngor Ariannol yn eich helpu chi i nodi dros ba gyfnod y bydd angen i chi gynilo arian a pha mor aml bydd yn rhaid i chi gynilo arian er mwyn cyrraedd eich nod.

Defnyddiwch yr Amcangyfrifydd Cynilo i gyfrifo'r canlynol: Pe byddai Andy'n defnyddio’r swm y byddai'n arbed ar frechdanau pob mis i gynilo at brynu car sy'n costio £1,000, pa mor hir fyddai'n rhaid iddo gynilo cyn iddo allu prynu'r car?

Gweithgareddau ychwanegol

Un ffordd wych o arbed ychydig mwy o arian yw trwy leihau cost eich biliau ynni lle y gallwch. Dyma ychydig o wybodaeth ddefnyddiol gan Cyngor ar Bopeth a'r Gwasanaeth Cyngor Ariannol.

Ffordd wych arall o arbed arian yw trwy gymharu prisiau pethau cyn i chi eu prynu. Dyma'r hyn y mae gwefan MoneySuperMarket yn ei wneud. Gallwch gymharu prisiau yswiriant, teithio, ynni, band eang a llawer rhagor, er mwyn i chi allu gweld yr holl ddewisiadau sydd ar gael cyn ymrwymo.


Cynllun Sesiwn Ar Gyfer Tiwtoriaid

Os ydych yn diwtor, gall defnyddio'r cynllun sesiwn isod fod yn ddefnyddiol fel cymorth gyda'r pwnc hwn.