Budd-daliadau a threthi - Yswiriant gwladol a threthi

Gan fod nifer o drethi a chyfraniadau gwahanol, gall y system ymddangos yn ddryslyd. Ar y dudalen hon, rydym wedi eu rhannu er mwyn symleiddio hyn. Ar frig y dudalen, mae gwybodaeth am y trethi a chyfraniadau y byddwch yn eu talu fel aelod o staff cwmni rhywun arall, a'r trethi sy'n daladwy gan bawb. Islaw i'r rhain, gallwch ddysgu am y rheolau trethi a chyfraniadau byddai'n rhaid i chi eu dilyn fel unigolyn hunangyflogedig (os byddwch yn gweithio i chi'ch hun). Mae adran olaf y dudalen yn cynnwys dolenni cyswllt a all eich helpu chi os ydych yn rhedeg cwmni bach cyfyngedig.

Trethi a chyfraniadau personol

Pan fyddwch yn gweithio i rywun arall (cyflogwr) byddwch yn derbyn eich cyflog ar ôl i gyfraniadau treth ac Yswiriant Gwladol (NI) cael eu tynnu. Mae deall faint ddylai gael ei dynnu, sut caiff y cyfraniadau eu cyfrifo, a sut i'w hadnabod ar eich papurau cyflog yn gamau pwysig at sicrhau eich bod chi'n derbyn y cyflog cywir.

Os byddwch yn gwerthu rhywbeth sydd wedi cynyddu mewn gwerth, gan amlaf rhywbeth mawr megis tŷ neu gar, gall fod yn rhaid i chi dalu Treth Enillion Cyfalaf. Gall Treth Etifeddiant effeithio ar unrhyw arian neu eiddo y byddwch yn eu gadael i eraill pan fyddwch yn marw. Gallwch ddysgu rhagor am y trethi llai adnabyddus hyn trwy ddilyn y dolenni cyswllt isod.

Mae pawb yn talu Treth Ar Werth (TAW) pan fyddan yn prynu pethau, ond a ydych chi'n gwybod pa bethau'n union sydd yn rhaid talu TAW arnyn wrth eu prynu? Neu faint o TAW sy'n cael ei godi ar wahanol bethau?

Trethi a chyfraniadau'r hunangyflogedig  

Dydy bod yn hunangyflogedig ddim yn golygu eich bod chi'n gallu osgoi trethi ac YG. Rhaid i chi dalu'r symiau cywir ond mae'r ffordd caiff y symiau hyn eu cyfrifo a sut rydych yn talu ychydig yn wahanol. Bydd y dolenni cyswllt yma'n eich helpu chi i ddysgu rhagor am hyn.


Trethi a chyfraniadau i gwmnïau bychain

Rhaid i gwmnïau cyfyngedig hefyd dalu trethi. Maent hefyd yn gyfrifol dros gasglu trethi o'u staff trwy eu cyflogresi, ac o bosib, TAW o gwsmeriaid. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth trwy glicio ar y dolenni cyswllt isod.