Money My Way

Bydd yr adran hon yn eich helpu i ddod o hyd i gyngor a theclynnau i'ch helpu i reoli'ch arian. Mae'r adran wedi ei rhannu'n isadrannau defnyddiol yn trafod dyled, budd-daliadau, banciau a rhagor.

Os oes angen cymorth arnoch ar frys - os ydych yn disgwyl ymweliad gan feilïaid neu os ydych wedi cael gwybod am achos llys - gall astudio'r holl dudalennau hyn olygu treulio gormod o amser. Dyma ambell ddolen gyswllt i sefydliadau a all eich helpu chi mewn argyfwng:

Os ydych chi'n chwilio am gyngor mwy cyffredinol, neu os ydych am ddechrau gwneud gwahaniaeth hirdymor i'ch sefyllfa ariannol, bydd gweddill Money my Way yn ddefnyddiol iawn!

Mae'r 10 adran isod wedi'u cynllunio gyda chymorth Cyngor ar Bopeth a rhwydwaith o arbenigwyr cymorth ariannol er mwyn cynnig cymorth ynghylch y problemau ariannol mwyaf cyffredin y mae pobl yn eu hwynebu.

Neidiwch yn syth at yr adran sy'n addas ar gyfer eich anghenion; unwaith y byddwch wedi casglu'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch, dychwelwch at y dudalen hon i roi cynnig ar rywbeth arall!


Agwedd at arian

Bydd eich agwedd at arian yn cael effaith fawr ar ba mor rhwydd neu anodd y bydd hi i chi reoli'ch gwariant, arbed arian neu gadw at gynlluniau ariannol. Dyma bwnc da i'w drafod i gychwyn felly! Defnyddiwch y dudalen hon i ddysgu am eich agwedd, pa effaith gall hyn gael ar eich cynlluniau a gwybodaeth ar rai ffyrdd i helpu newid eich arferion os bydd angen.

Cyllidebu

Mae gosod cyllideb yn golygu y gallwch reoli'n hawdd faint o arian sydd yn cyrraedd eich cyfrif a faint sy'n gadael. Bydd hefyd yn eich helpu i nodi unrhyw beth sydd, o bosib, yn mynd o'i le ynghyd â chyngor ar sut i wella'r sefyllfa. Mae'r dudalen hon yn egluro sut i gyllidebu ac mae'n cynnwys rhai o'r teclynnau gorau sydd ar gael ar y we i'ch helpu cael y budd mwyaf o'ch arian.

Blaenoriaethau gwariant

Os oes gennych broblemau ariannol, mae'n bwysig i chi flaenoriaethu'r pethau cywir. Bydd y dudalen hon yn eich helpu chi i nodi pa filiau a dyledion sy'n flaenoriaeth. Mae hefyd yn cynnig cyngor ar sut i gysylltu â chwmnïau yn y fforddd gywir er mwyn cadw ar y trywydd iawn.

Delio â dyled

Gall dyled fod yn anodd iawn i ddelio â hi, yn enwedig os oes rhaid i chi dalu am bethau eraill hefyd. Efallai bod gennych fenthyciadau banc mae'n rhaid eu had-dalu, rydych wedi methu â thalu rhai biliau neu rydych wedi benthyg arian gan deulu neu ffrindiau; waeth beth fo'r sefyllfa bydd y dudalen hon yn eich helpu chi i gynllunio ad-daliadau a rheoli'ch dyledion yn ddoeth.

Digwyddiadau annisgwyl

Gall digwyddiadau annisgwyl gynnwys unrhyw beth, o'ch peiriant golchi yn torri hyd at farwolaeth yn y teulu. Beth bynnag y digwyddiad, gall digwyddiad annisgwyl sydyn beryglu'ch cynlluniau ariannol. Os oes rhywbeth annisgwyl wedi digwydd yn eich bywyd, neu os ydych am fod yn barod ar gyfer digwyddiad annisgwyl, bydd y dudalen hon yn eich helpu chi i ddod o hyd i ateb i'r broblem.

Budd-daliadau

Efallai mai budd-daliadau yw'ch prif ffynhonnell arian, neu efallai eu bod ond yn gyfraniad bach at yr arian rydych yn ei ennill o fan arall. Mae'n bwysig gwybod pa fudd-daliadau mae gennych hawl iddynt a sut i'w hawlio er mwyn i chi fod yn siŵr eich bod yn cael y budd mwyaf o'r arian sydd ar gael ar eich cyfer.

Bancio

Mae gwybod mwy am fancio yn gam pwysig iawn at reoli'ch arian yn well. Bydd y dudalen hon yn cynnig peth cyngor ynghylch bancio ar-lein a bancio all-lein.

Siopa

Mae'r ffordd rydych yn siopa yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr i'r swm o arian sydd gennych yn weddill ar ddiwedd y mis. Bydd y dudalen hon yn rhoi gwybod am y bargeinion a gostyngiadau sydd ar gael ar-lein, a'r newidiadau i'ch arferion siopa y gallwch chi eu gwneud er mwyn arbed arian!

Cynilo

P'un ai eich bod chi am gynilo ar gyfer gwyliau arbennig, prynu tŷ, neu ond am sicrhau bod gennych arian wrth gefn i allu delio â digwyddiad annisgwyl, mae cynilo arian yn arfer ardderchog. Bydd y dudalen hon yn cynnig gwybodaeth am y gwahanol ffyrdd y gallwch gynilo'ch arian yn fwy effeithiol.

Arian a gwaith

Pan fyddwch yn dechrau gweithio, gallwch gael eich drysu'n hawdd gan yr holl wybodaeth ar eich papur cyflog. Mae'r adran hon yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol ar gyfer unrhyw un sydd am ddysgu rhagor am dreth, cyfraniadau YG, hunangyflogaeth a rhagor.