Money My Way - Delio â dyled

Gall delio â dyled fod yn anodd iawn, yn enwedig os oes gennych filiau eraill i'w talu neu bethau i'w prynu. Mae'r dudalen hon yn llawn tasgau, offer ac adnoddau defnyddiol i'ch helpu chi i ddelio â dyled yn y ffordd orau posibl.

Tasg 1: Beth yw ystyr 'Dyled'?

Mae'n bwysig gwybod am y gwahanol fathau o ddyled sy'n bodoli, er mwyn i chi fod yn ymwybodol o sut i'w hosgoi a sut i ddod yn rhydd o ddyled os ydych eisoes yn cael trafferth. Rhestrwch y gwahanol fathau o ddyled rydych chi'n gwybod amdanyn nhw.

Ar ôl i chi nodi'r rhain, trowch at wefan Step Change isod. Ar yr ochr chwith, mae rhestr o'r gwahanol fathau o ddyled. Sawl un sy'n paru gyda'r rhai rydych chi wedi eu rhestru?

Tasg 2: Blaenoriaethu'ch Dyledion

Os oes gennych nifer o ddyledion i'w ad-dalu, bydd yn rhaid i chi feddwl am ba rhai sy'n flaenoriaeth i chi. A ddylech ad-dalu'r dyledion mwyaf eu maint neu'r dyledion sydd mwyaf drud yn gyntaf pob tro?

Treuliwch funud yn ail-ysgrifennu'r rhestr a greoch fel rhan o dasg 1. Trefnwch y dyledion a nodwyd gennych i mewn i ddau grŵp, 'dyledion sy'n flaenoriaeth' a 'dyledion nad ydynt yn flaenoriaeth'. Unwaith i chi wneud hynny, cliciwch ar y ddolen gyswllt isod i droi at wefan y Gwasanaeth Cyngor Ariannol, yna cymharwch yr hyn rydych wedi nodi fel 'dyledion sy'n flaenoriaeth' â'r hyn sydd wedi'u rhestru ar y wefan.

Tasg 3: Derbyn Cymorth

Os ydych chi'n wynebu argyfwng dyled, mae gwefan y Gwasanaeth Cyngor Ariannol yn cynnwys gwybodaeth ynghylch lle y gallwch gael cyngor dyled am ddim, a sut i siarad â'r bobl y mae arnoch chi arian iddynt.

Mae'n bwysig eich bod chi'n gwybod lle y gallwch ganfod y wybodaeth hon, felly dychwelwch at wefan y Gwasanaeth Cyngor Ariannol. Ar ôl darllen y wybodaeth ar ei wefan, rhestrwch 3 lle sy'n cynnig cyngor ar ddyled am ddim.

Tasg 4 (tasg estynnol): Dysgu Rhagor.

Mae nifer o ddewisiadau ar gael i chi wrth i chi ad-dalu'ch dyledion. Dilynwch y ddolen gyswllt isod at wefan National Debtline ac yna cael cipolwg ar adrannau Cam 4. Peidiwch â gofidio, does dim rhaid i chi ddarllen yr holl wybodaeth! Canolbwyntiwch ar y darnau sydd o ddiddordeb i chi.

Mae pryderon ariannol yn un o brif achosion straen. Gall Step Change a Mental Health Foundation, gyda'i gilydd, gynnig cymorth i chi allu taclo'ch dyled a straen.

Mae gan wefan GOV.UK offeryn syml sy'n eich helpu chi i ddeall pa ddewisiadau sydd ar gael i'ch helpu chi reoli'ch dyledion.


Cynllun Sesiwn Ar Gyfer Tiwtoriaid

Os ydych yn diwtor, gall defnyddio'r cynllun sesiwn isod fod yn ddefnyddiol fel cymorth gyda'r pwnc hwn.