Money My Way - Cyllidebau

Mae creu cyllideb yn ddull o olrhain yr arian sy'n cyrraedd ac yn gadael eich cyfrif dros gyfnod penodol o amser a chynllunio'ch gwariant yn y dyfodol yn ôl hyn. Mae cyllidebu yn un o'r dulliau gorau o reoli'ch arian am ei fod yn eich helpu i sicrhau eich bod yn barod i dalu'ch treuliau, gan wneud cynilo ychydig o geiniogau ychwanegol yn haws!

Mae'r dudalen hon yn llawn offer ac adnoddau defnyddiol i'ch helpu chi i roi cychwyn ar greu'ch cyllideb. Gallwch roi cynnig ar gymaint o'r tasgau ag y dymunwch ar eich liwt eich hun.

Tasg 1: Beth yw cyllideb?

Cyn gwneud unrhyw beth arall, bydd yn rhaid i chi ddeall ychydig am beth yw cyllideb. Gafaelwch ar ddarn o bapur ac ysgrifbin a nodwch y canlynol:

  • Beth ydych chi'n meddwl amdano wrth glywed y gair 'cyllideb'
  • 1 rheswm posib dros pam y byddai rhywun am greu cyllideb (e.e. os ydynt yn priodi neu am brynu car)
  • 1 rheswm posib dros pam y byddech chi am greu cyllideb i chi'ch hun (e.e. 'Rwy heb un ddimau!!', 'Rwy'n gweld hi'n anodd talu fy miliau', 'Rwyf am brynu tŷ')

Cofiwch, nid prynu brand rhatach o ffa pob yn unig yw cyllidebu! Crefft cyllidebu yw olrhain yr arian sy'n cyrraedd a gadael eich cyfrif.

Tasg 2: Derbyn awgrymiadau

Mae dolenni cyswllt defnyddiol ar dudalen Make Money Work a fydd yn eich helpu chi i gael y budd mwyaf o'ch arian ac i gynllunio ar gyfer y dyfodol. Rhowch gynnig ar y cwrs i ddysgu rhagor am beth yw cyllideb a sut i fynd ati i greu un.

Bydd y dudalen hon gan Money Saving Expert yn nodi'r pethau bydd yn rhaid i chi eu cadw mewn cof wrth greu cyllideb, megis eich treuliau rheolaidd a phwy rydych yn cyllidebu ar ei gyfer, ai ond chi neu a ydych yn cyllidebu ar gyfer eraill hefyd?

Tasg 3: Cynllunio'ch Cyllideb!

Ar ôl i chi ddysgu'r hyn sydd yn rhaid i chi wybod am gyllidebu, beth am geisio cynllunio cyllideb ar eich cyfer chi'ch hun? Bydd yr offer isod yn eich helpu chi i gyfrif faint o arian sy'n cyrraedd eich cyfrif, faint sy'n gadael a sut i greu cyllideb ar eich cyfer chi'ch hun!

Bydd y Cynllunwyr Cyllideb hyn gan Barclays a'r Gwasanaeth Cyngor Ariannol yn eich helpu chi i gyfrif yr arian sydd gennych yn weddill ar ôl i chi dalu'ch prif filiau a threuliau.

Mae gan Natwest Gyfrifiannell Cyflog a fydd yn eich helpu chi i gyfrif faint o arian bydd yn cael ei dynnu o'ch cyflog mewn treth ac Yswiriant Gwladol, a faint fydd gennych yn weddill wedi eu tynnu.


Cynllun Sesiwn Ar Gyfer Tiwtoriaid

Os ydych yn diwtor, gall defnyddio'r cynllun sesiwn isod fod yn ddefnyddiol fel cymorth gyda'r pwnc hwn.