Budd-daliadau a threthi

Er mwyn sicrhau eich bod chi'n cael y budd mwyaf o'ch arian, mae'n syniad da sicrhau eich bod chi'n hawlio'r holl fudd-daliadau y mae gennych hawl iddynt a'ch bod ond yn talu'r trethi a chyfraniadau sydd angen i chi eu talu.

Mae Learn My Way ynwedi cysylltu â gwasanaeth Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi (CThEM) er mwyn cyflwyno pob dim sydd angen i chi ei wybod am ei wasanaethau - mae'n fwy na ffurflenni treth a chodau PAYE yn unig!

Trwy bori'r dolenni cyswllt isod gallwch ddysgu rhagor am y gwasanaethau y mae CThEM yn eu cynnig, y budd-daliadau y gallech fod â hawl i'w derbyn, a pha drethi sy'n berthnasol i chi. Gall gwybod ychydig am yr hyn y dylech chi fod yn ei dderbyn a'r hyn y dylech chi fod yn ei dalu fod o fudd i chi.

Os ydych chi'n gwybod beth rydych chi'n chwilio amdano, gallwch gychwyn trwy ddewis un o'r adrannau isod:

Os ydych am astudio rhywbeth mwy cyffredinol, neu os oes gennych gwestiwn penodol rydych am ei holi, mae CThEM yn cynnig gwasanaethau i'ch helpu.


Gwasanaethau CThEM

Gallwch ddefnyddio porth ar-lein CThEM i reoli a gwirio'ch gwybodaeth dreth. Trwy ddefnyddio'r porth, gallwch wneud llawer o bethau megis diweddaru eich manylion personol, amcangyfrif faint o dreth y bydd yn rhaid i chi ei dalu eleni a sut bydd hynny'n effeithio ar eich cyflog, a chael mynediad at amrywiaeth o ffurflenni gan gynnwys ffurflenni treth, Yswiriant Gwladol, pensiynau a rhai agweddau o'ch budd-daliadau - a gallwch gyflwyno ac olrhain y ffurflenni hyn ar-lein. Cliciwch ar y ddolen gyswllt isod i weld beth arall y gallwch ddefnyddio'r porth i'w wneud.

Mae nifer o fideos defnyddiol ar sianel YouTube CThEM - gan gynnwys canllawiau ar gyfer cwsmeriaid a chlipiau ar gyfer busnesau bychain a busnesau sy'n tyfu.

Os oes gennych gwestiwn cyffredinol a'ch bod am arbed yr amser rydych fel arfer yn ei dreulio'n aros am ateb dros y ffôn, gallwch holi CThEM trwy ddefnyddio Trydar. Trwy drydar '@HMRCgovuk' ac yna nodi'ch cwestiwn, bydd eich trydariad yn cael ei ddanfon at gynghorydd go iawn a chaiff ei ateb yn gyflym iawn - beth am roi cynnig arni?

Bydd tudalen Facebook CThEM yn cynnig yr awgrymiadau a'r wybodaeth ddiweddaraf i'ch helpu rheoli'ch trethi'n haws.