Money My Way - Agweddau at arian

Eich agwedd chi'ch hun yw un o'r pethau cyntaf a'r mwyaf pwysig y bydd yn rhaid i chi eu hystyried wrth geisio gwneud newidiadau i'ch dull o reoli’ch arian. Bydd y dudalen hon yn eich helpu chi i fod yn fwy effro i'ch agwedd eich hun at arian ac i wneud newidiadau os bydd angen. Bydd rhai tasgau i chi eu cwblhau ac adnoddau i chi roi cynnig arnynt. Pob lwc!

Tasg 1: Sut agwedd sydd gennych chi?

Y peth cyntaf bydd yn rhaid i chi i'w wneud yw estyn am ddarn o bapur ac ysgrifbin. Meddyliwch am eraill rydych chi'n eu hadnabod a sut maent yn trafod arian, a beth sy'n cael effaith ar y ffordd rydych chi'n meddwl am arian (gall hyn gynnwys pethau fel y newyddion, pethau sy'n digwydd yn eich bywyd, eich sefyllfa waith). Nodwch eich barn ar ba fath o agwedd sydd gennych chi at arian - a ydych yn cynilo'n graff? Yn hael? Yn gwario gormod?

Bydd y cwis yma gan y BBC yn eich helpu i ddeall sut rydych yn meddwl am arian, a sut gall hyn effeithio ar sut rydych chi'n ei wario neu'n ei gynilo. Atebwch gwestiynau'r cwis gan geisio bod yn onest - bydd eich atebion yn cael eu cymharu ag atebion 100,000 o bobl eraill, a bydd eich canlyniadau yn cael eu seilio ar bwy rydych yn cydweddu'n fwyaf agos â nhw.

Wedi i chi gwblhau'r cwis, ystyriwch, a ydy'r canlyniadau yn debyg i chi? A ydyn nhw'n cyd-fynd â'r hyn yr oeddech chi'n meddwl amdanoch chi'ch hun cyn ateb cwestiynau'r cwis?

O'r dudalen ganlyniadau, cliciwch ar 'Your Risks' gan nodi'r pwyntiau sy'n codi pryder i chi. Gallwch ddefnyddio'r risgiau hyn i gynllunio'r camau y byddwch yn eu cymryd i wella'r ffordd rydych yn rheoli'ch arian.

Tasg 2: Cynnal Gwiriad Iechyd Arian

Bydd y Gwiriad Iechyd Arian hwn gan Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn holi ambell i gwestiwn ynghylch eich sefyllfa bresennol ac, ar sail eich atebion, bydd yn cynnig rhai deunyddiau i'ch helpu. Mae'n gychwyn da os ydych chi'n credu bod angen i chi wneud rhai newidiadau i sut rydych yn gwario'ch arian ar hyn o bryd.

Ceisiwch ateb mor onest ag y gallwch - mae'n werth pwyllo gan dreulio ychydig funudau i feddwl fel y gallwch dderbyn y cyngor gorau. Unwaith i chi orffen, bydd tri chynllun yn cael eu cynnig i chi. PEIDIWCH Â cheisio astudio pob un. Dewiswch y rhai sy'n ymddangos yn rhai pwysig i chi gan roi cynnig ar y rheinyn gyntaf.

Tasg 3: Cadw nodyn!

Gall cynlluniau Gwiriad Iechyd Arian fod yn rhai hir â nifer o awgrymiadau, felly gall nodi'r canlynol yn gyflym fod o gymorth:

  • 1 peth fyddai'n hawdd i chi ei wneud yn syth bin
  • 1 peth fyddai'n anoddach i'w wneud, ond rydych am ei wneud
  • 1 peth sydd yn rhaid i chi ddysgu rhagor yn ei gylch

Edrychwch ar yr hyn rydych wedi eu nodi. Beth am roi cynnig arnyn nhw heddiw?


Cynllun sesiwn ar gyfer tiwtoriaid

Os ydych yn diwtor, gall defnyddio'r cynllun sesiwn isod fod yn ddefnyddiol fel cymorth gyda'r pwnc hwn.