Polisi preifatrwydd

Gweithredir Learn My Way gan Good Things Foundation. Mae'r Polisi Preifatrwydd hwn yn egluro sut mae Good Things Foundation a'i is-gorff ('Good Things Foundation' 'ni,' ac 'ein') yn casglu, defnyddio a rhannu gwybodaeth bersonol rydych yn ei rhoi i ni, neu y gallwn fel arall ei chael neu gynhyrchu, sy'n berthnasol i chi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni. Mae'r hysbysiad hwn, ynghyd â Thelerau ac amodau ein gwefan a'n Polisi Cwcis yn eich hysbysu chi ynghylch sut rydym yn casglu, defnyddio a gwarchod eich gwybodaeth bersonol.

1. Pa wybodaeth bersonol rydym yn ei chasglu?

Mae "Gwybodaeth Bersonol" yn golygu unrhyw wybodaeth y gellir ei defnyddio i'ch adnabod, yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol. Gan ddibynnu ar ba wasanaethau rydych yn dewis rhyngweithio â nhw neu'r cyllid sydd wedi'i gysylltu ag unrhyw ryngweithio â ni, gallwn gasglu peth o'r wybodaeth ganlynol:

Pan fyddwch yn cyrchu'n gwefannau, byddwn hefyd yn casglu gwybodaeth benodol neu ddata amdanoch chi yn awtomatig, gan gynnwys

2. Sut rydym yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol

Dim ond pobl awdurdodedig yn Good Things Foundation, ein his-gwmnïau a sefydliadau partner gall weld eich gwybodaeth bersonol er mwyn:

Byddwn yn rhoi rhagor o wybodaeth fanwl am sut rydym yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol a phwy rydym yn rhannu'r wybodaeth â nhw unwaith i chi rannu'ch gwybodaeth â ni e.e pan fyddwch yn cofrestru ar un o'n gwefannau.

3. Beth os nad ydych am rannu'ch gwybodaeth bersonol â ni?

Pan fydd gennych y dewis o rannu'ch gwybodaeth â ni, gallwch benderfynu bob tro i wrthod ei rhannu. Os ydych yn penderfynu peidio â rhannu'ch gwybodaeth â ni, rydych yn gwrthod eich caniatâd i ni brosesu'ch gwybodaeth bersonol, neu rydych yn dewis tynnu unrhyw ganiatâd blaenorol a roddwyd gennych i brosesu'ch data, byddwn yn parchu ceisiadau o'r fath yn ôl ein hymrwymiadau cyfreithiol. Gall hyn olygu, serch hynny, na fyddwch yn gallu defnyddio'r gwasanaethau a chynnyrch rydym yn eu cynnig.

Gallwch ddefnyddio'n gwefannau heb ddweud wrthym pwy ydych a heb roi unrhyw wybodaeth bersonol i ni. Serch hynny, os ydych yn dewis peidio â rhoi'ch gwybodaeth bersonol i ni, mae'n bosib na fyddwch yn gallu:

4. Ar ba sail rydym yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol?

At ddibenion busnes dilys:

Mae defnyddio'ch gwybodaeth bersonol yn ein helpu ni i gynnal a gwella ein busnes ac i leihau unrhyw amhariadau i'r gwasanaethau gallem fod yn eu cynnig i chi. Mae hefyd yn ein galluogi ni i gysylltu â chi mewn ffordd sy'n fwy perthnasol a phersonol, ac i sicrhau bod eich profiad o'n cynnyrch a gwasanaethau yn brofiad effeithlon ac effeithiol.

Mae hyn yn cynnwys ein rhwymedigaeth ni i fodloni ein rhwymedigaethau cytundebol i'n harianwyr.

I gydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol a gofynion eraill am wybodaeth:

Mae cydymffurfio â chyfreithiau, rheoliadau, rheolau, codau ac arweiniad yn bwysig i ni. Maent yn effeithio ar y ffordd rydym yn rhedeg ein busnes, a'n helpu ni i wneud ein cynnyrch a gwasanaethau mor ddiogel ag y gallwn. Pan fyddwn yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol i wneud hyn, gallwch fod yn sicr y byddwn yn cymryd camau i warchod eich gwybodaeth bersonol ble mae hyn yn bosibl.

Eich caniatâd:

Weithiau, efallai bydd angen i ni dderbyn eich caniatâd i ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol am un neu ragor o'r dibenion a nodwyd uchod. Mae gennych hawliau amrywiol lle byddwn yn prosesu gwybodaeth ar sail eich caniatâd. Er enghraifft, os byddwch yn penderfynu ar unrhyw adeg nad ydych am fod ar un o'n rhestrau postio, gallwch ddewis optio allan unrhyw bryd trwy ddilyn cyfarwyddiadau 'datdanysgrifio' ar waelod ein he-byst hyrwyddol.

Efallai bydd angen i neu bydd hawl gan Good Things Foundation gadw'ch gwybodaeth er mwyn cydymffurfio â rhwymedigaethau rheoleiddiol a chyfreithiol ac i warchod ac ymarfer ein hawliau a'n diddordebau cyfreithiol.

5. Weithiau, byddwn yn rhannu'ch gwybodaeth bersonol

Nid ydym yn rhannu gwybodaeth amdanoch chi gydag unrhyw sefydliad arall neu asiantaethau'r llywodraeth heb eich caniatâd ac eithrio:

Os byddwch yn cofrestru â sefydliad sydd o fewn ein rhwydwaith, bydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei rhannu gyda phobl awdurdodedig yn y sefydliad hwnnw.

Ni fyddwn byth yn gwerthu'ch gwybodaeth i unrhyw drydydd parti at ddibenion marchnata uniongyrchol.

6. Ble rydym yn storio'ch data

Rydym yn gweini'ch gwybodaeth bersonol ar weinyddwyr diogel sydd o fewn i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd (EEA). Weithiau, gallwn drosglwyddo'ch gwybodaeth bersonol o'r gweinyddwyr hyn at wasanaethau mewn gwledydd sydd tu fas i'r EEA nad oes ganddyn gyfreithiau diogelu data cystal.

Pan fydd hyn yn digwydd, byddwn yn gweithredu camau priodol bob tro i sicrhau bod eich gwybodaeth bersonol yn cael ei hamddiffyn a'i chadw'n ddiogel, yn unol â deddfau diogelu data a phreifatrwydd perthnasol. Mae'r camau hyn yn cynnwys cytundebau trosglwyddo data sy'n gweithredu cymalau diogelu data sylfaenol.

7. Gwefannau nad ydym yn eu perchen na'u rheoli

Gall ein gwefannau gynnwys dolenni cyswllt at wefannau eraill a defnydddio gwasanaethau allanol er mwyn natur ymarferol ein gwefan. Er ein bod ni'n gwneud pob i sicrhau bod gan wasanaethau allanol bolisïau preifatrwydd derbyniol, nid ydym yn gyfrifol am ymarferion preifatrwydd gwefannau a gwasanaethau eraill. Rydym yn eich annog chi i fod yn ymwybodol o hyn ac i ddarllen eu polisïau preifatrwydd.

Mae ein gwefannau hefyd yn defnyddio offer i ryngwynebu â gwefannau cyfryngau cymdeithasol megis Facebook, LinkedIn, Trydar ac eraill. Gall y rhyngwynebau hyn alluogi'r gwefannau cyfryngau cymdeithasol i gysylltu'ch ymweliadau â'n gwefannau ni â Gwybodaeth Bersonol arall.

Rydym yn defnyddio Google Analytics i gasglu gwybodaeth am sut rydych yn defnyddio'n gwefannau. Nid yw Google Analytics yn storio unrhyw wybodaeth bersonol nac yn eich adnabod chi fel unigolyn. Trwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn caniatáu i Google brosesu a chasglu data amdanoch chi yn y modd a ddisgrifiwyd ym Mholisi Preifatrwydd Google. Mae Google Analytics yn defnyddio cwcis i olrhain sut rydych yn defnyddio ein gwefannau. Am ragor o wybodaeth am gwcis, darllenwch ein polisi cwcis.

8. Pa mor hir y byddwn yn cadw'ch gwybodaeth bersonol?

Os oes gennych gyfrif dysgu ar unrhyw un o'n gwefannau, oni nodi fel arall, rydym yn cadw:

Ar gyfer pob cofnod o wybodaeth bersonol arall, fel rheol gyffredinol, rydym yn cadw'ch gwybodaeth bersonol cyhyd ag sydd ei hangen arnom:

9. Sut rydym yn gwarchod eich gwybodaeth bersonol

Er mwyn helpu gwarchod preifatrwydd data a gwybodaeth bersonol rydym yn ei chasglu a'i storio, rydym yn gweithredu mesurau diogelwch corfforol, technegol a gweinyddol. Rydym yn diweddaru ac yn profi ein technoleg diogelwch yn barhaol. Serch hynny, nid oes modd gwarantu bod unrhyw wybodaeth a ddanfonir dros y rhyngrwyd yn gwbl ddiogel.

Rydym yn hyfforddi'n gweithwyr am bwysigrwydd cyfrinachedd a chynnal preifatrwydd a diogelwch eich gwybodaeth. Dim ond gweithwyr sydd ag angen i gyrchu'ch data er mwyn darparu buddion neu wasanaethau i chi sy'n gallu ei gyrchu.

Wrth anfon data atom, rydych yn derbyn pob risg a chanlyniad posib o'i anfon.

10. Gweithredu'ch Hawliau o dan yr Hysbysiad Preifatrwydd hwn.

Gall fod gennych yr hawl:

Os hoffech weithredu unrhyw un o'r hawliau uchod, cysylltwch â ni.

11. Cwyno neu godi pryder

I gwyno neu godi pryder neu os oes gennych unrhyw gwestiynau am sut rydym yn trafod eich gwybodaeth bersonol, yna cysylltwch â ni.

13. Ein rhwymedigaethau cyfreithiol

Rydym wedi'n cofrestru fel Rheolydd Data o dan Ddeddf Diogelu Data'r Deyrnas Unedig, 1998 ac rydym yn sicrhau bod ein prosesau trafod data yn cydymffurfio â Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data'r Undeb Ewropeaidd. Rydym hefyd yn sicrhau ein bod ni'n cydymffurfio â Deddf Preifatrwydd Awstralia 1998 (Cth), gan gynnwys Egwyddorion Preifatrwydd Awstralia.

Os ydych yn dewis cyrchu'r wefan hon o leoliadau eraill, rydych yn derbyn y risg o wneud hynny ac rydych yn gyfrifol am gydymffurfio â chyfreithiau lleol y wlad rydych yn byw ynddi.

14. Newidiadau i'n polisi

Efallai y byddwn yn newid ein polisi o bryd i'w gilydd. Gwiriwch y dudalen hon am unrhyw newidiadau.

Diweddarwyd Diwethaf: 25 May 2018.